Problematika vystavení ES prohlášení o shodě pro strojní zařízení!

Zákon 22/1997 Sb. 1), který zavedl v České legislativě povinnost vystavovat na stanovené výrobky při jejich uvádění na trh nebo do provozu prohlášení o shodě a označovat je evropským symbolem shody CE, platí již mnoho let.

V loňském roce vstoupil v platnost nový právní rámec (NLF) zavedením Zákona 90/2016 Sb. 2) a Zákon 22/1997 Sb. byl novelizován Zákonem 91/2016 Sb. 3).

Přesto se stále setkáváme s výrobky uvedenými nově na trh nebo do provozu, které nejsou označeny výrobcem požadovaným značením, nebylo na ně vystaveno
ES prohlášení o shodě, technická dokumentace není zpracována nebo neodpovídá požadavkům směrnice, požadavky harmonizovaných norem nejsou respektovány, atd. Jedná se nejčastěji o různá jednoúčelová strojní zařízení, ale i o soubory strojních zařízení sestavených v provozech uživatelů. Nejčastější nedostatky jsou u strojních zařízení, která jsou vyrobená zejména pro vlastní potřebu.

Vystavením ES prohlášení o shodě výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce prohlašuje, že jím vyrobené strojní zařízení odpovídá požadavkům relevantních platných evropských směrnic a platným harmonizovaným normám. Použití platných harmonizovaných norem je základním předpokladem shody. Pro mnoho výrobců strojních zařízení je plnění legislativních požadavků stanovených evropskou směrnicí 2006/42/ES 4) jen byrokratická zátěž. Ačkoli na tato strojní zařízení vystaví ES prohlášení o shodě, stav strojního zařízení často neodpovídá požadavkům, které se na něj vztahují a jsou uvedeny v harmonizovaných normách. Argumenty o nezávaznosti norem můžeme zohlednit pouze v případě, že použijeme lepší řešení pro danou problematiku, než která je uvedena v normách.

Důležité je si uvědomit, že vystavení „prohlášení“5) je pouze v kompetenci výrobce strojního zařízení nebo jeho zplnomocněného zástupce (viz směrnice 2006/42/ES, článek 12, odstavec 1). Nikdo jiný není oprávněn vystavit „prohlášení“5) na zařízení nebo jej označit výrobním štítkem a evropským symbolem shody CEviz směrnice 2006/42/ES, článek 2, písmeno i) a j) + příručka pro uplatnění směrnice 2006/42/ES 6), § 78 až § 85.

ce vs china export 2019

Stále častěji se vyskytují požadavky provozovatelů strojních zařízení, aby veškerá zařízení byla označena evropským symbolem shody CE a bylo na ně vystaveno ES prohlášení o shodě. Tento požadavek je zcela oprávněný, ale pouze u zařízení, která byla vyrobena po roce, kdy začaly platit příslušné evropské směrnice v daném členském státě EU (v ČR se jedná o rok 1997 po zavedení Zákona 22/1997 Sb.).

Provozovaná strojní zařízení musí splňovat požadavky evropské směrnice 2009/104/ES, která stanovuje minimální požadavky na tato zařízení. Požadavky stávající platné směrnice 2006/42/ES musí splňovat pouze strojní zařízení, která jsou nově uváděna na trh, do provozu, nebo dovezena do EU ze států mimo EU – ačkoli se jedná o již provozované zařízení.

Pokud je v zájmu provozovatele, aby i starší stroje bez ES prohlášení o shodě a označení symbolem evropské shody byly dodatečně označeny, musí být splněny veškeré požadavky směrnice 2006/42/ES pro nová strojní zařízení. V tomto případě je nutné si uvědomit, že označení zařízení symbolem CE může provést pouze výrobce zařízení!

Ačkoli provozovatel zajistí u provozovaného strojního zařízení soulad s minimálními požadavky dle směrnice 2009/104/ES (zavedena jako NV ČR č. 378/2001 Sb.), neopravňuje jej tato skutečnost k tomu, aby na strojní zařízení bylo vystaveno ES prohlášení o shodě a označeno symbolem evropské shody CE. Na provozované strojní zařízení je třeba pohlížet jako na nové pouze tehdy, byla-li u zařízení provedena podstatná změna (viz příručka pro uplatnění směrnice 2006/42/ES, § 72, odstavec 4) nebo bylo-li provozované strojní zařízení prvně uvedeno na trh nebo do provozu v EU (viz příručka pro uplatnění směrnice 2006/42/ES, § 72, odstavec 3).

  1. Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění
  2. Zákon 90/2016 Sb. Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
  3. Zákon 91/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  4. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES
  5. „ES prohlášení o shodě“ pro úplné strojní zařízení nebo „prohlášení o zabudování“ pro neúplné strojní zařízení.
  6. Příručka pro uplatňování směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES – 2. Vydání červen 2010

Naším cílem je spokojený zákazník, který se k nám vrací.