Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Článek 1
Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti SYSTEMOTRONIC, s.r.o. (dále jen „VOP") se použijí na všechny obchodní případy společnosti SYSTEMOTRONIC, s.r.o. jako prodejce a třetí osoby jako kupující, pokud si strany v rámci smlouvy nedohodnou režim, který je odlišný od těchto VOP.
1.2 Na jednotlivé obchodní případy budou aplikovány VOP, které jsou v době uzavření smlouvy aktuální. Vylučuje se možnost, že by některá smluvní strana mohla jednostranným úkonem změnit obsah, platnost nebo účinnost VOP. Jakákoliv modifikace VOP je možná pouze dohodou smluvních stran, a to formou dodatku, který bude podepsán smluvními stranami.
1.3 Aktuální znění VOP je k dispozici v sídle společnosti SYSTEMOTRONIC, s.r.o. a na webových stránkách společnosti SYSTEMOTRONIC, s.r.o. http://www.systemotronic.cz.

Článek 2
Předmět prodeje

2.1 Předmětem prodeje jsou veškeré výrobky, které jsou v nabídce společnosti SYSTEMOTRONIC, s.r.o. a jejichž vlastnosti a podmínky použití jsou uvedeny v technickém listě produktu a jejich servis (dále jen „produkty" nebo „zboží").
2.2 VOP se vztahují na prodej veškerých produktů, které jsou uvedeny v nabídce společnosti SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
2.3 Předmět prodeje je specifikován v popisu produktu ze strany společnosti SYSTEMOTRONIC, s.r.o. s.r.o. a/nebo výrobce produktu. Specifikace produktu prodávaného společností SYSTEMOTRONIC, s.r.o. uvedená jiným subjektem než SYSTEMOTRONIC, s.r.o. a/nebo výrobce produktu není relevantní a závazná pro tyto VOP a smluvní vztah mezi SYSTEMOTRONIC, s.r.o. a kupujícím podle těchto VOP.

Článek 3
Objednávka a uzavření smlouvy

3.1 Veškeré objednávky obdržené společností SYSTEMOTRONIC, s.r.o. od kupujícího jsou pro kupujícího závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi souhlasí.
3.2 Objednávky lze učinit ve vztahu ke společnosti SYSTEMOTRONIC, s.r.o.: na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
faxem na číslo: +420 538 707 110
na adresu: SYSTEMOTRONIC, s.r.o., Hybešova 38, 602 00 Brno
3.3 Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Přijetí objednávky je zákazníkovi potvrzeno informativním e-mailem na kupujícím zadaný mail, telefonicky, faxem nebo poštou.
3.4 Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení prodávajícího o obdržení objednávky kupujícího.
3.5 Pokud se údaje v objednávce a potvrzení liší, platí údaje obsažené v potvrzení objednávky.
3.6 Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.
3.7 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po zaplacení kupní ceny.

Článek 4
Kupní cena

4.1 Podáním objednávky podle článku 3 odst. 1 VOP kupující prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s nabídkovou cenou produktů společnosti SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
4.2 Kupní cena uváděná v nabídce je uváděna netto bez DPH a platí pouze při nákupu přes e-shop.
4.3 Kupní ceny v rámci nabídek označených jako „akční nabídka" platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

Článek 5
Platební podmínky

5.1 Kupní cena je splatná do 30 dnů od vystavení faktury - daňového dokladu, pokud mezi smluvními stranami nebude sjednáno jinak.
5.2 Za provedení úhrady a splnění závazku kupujícího zaplatit kupní cenu je považováno datum připsání kupní ceny na účet prodávajícího.
5.3 V případě prodlení s platbou ze strany kupujícího tento souhlasí s tím, že společnost SYSTEMOTRONIC, s.r.o. má právo pozastavit další dodávky pro kupujícího až do vypořádání nedoplatků ze strany kupujícího. V případě prodlení s plněním svých závazků ze strany kupujícího a při pozastavení dodávek ze strany prodávajícího pro prodlení kupujícího nemá kupující nárok na náhradu případné škody nebo jiných sankcí vzniklých v souvislosti s pozastavením dodávek.

Článek 6
Dodací podmínky

6.1 Objednané zboží je prodávající povinen dodat kupujícímu tak, že je
a) zašle obchodním balíkem prostřednictvím České pošty, s.p. nebo prostřednictvím jiného dopravce podle výběru společnosti SYSTEMOTRONIC, s.r.o. nebo
b) předá kupujícímu v sídle prodávajícího.
6.2 Objednané zboží je expedováno do 14 pracovních dnů od přijetí a potvrzení objednávky, pokud je skladem.
6.3 Pokud objednané zboží není skladem u prodávajícího, popř. u výrobce, prodávající kontaktuje zákazníka telefonicky nebo e-mailem a navrhne další postup zejména prodloužení dodací lhůty. V případě vyšší moci nebo zpoždění dodávek od dodavatelů společnosti SYSTEMOTRONIC, s.r.o. se dodací lhůta prodlužuje o dobu, kdy trvají okolnosti vyšší moci nebo o dobu, po kterou trvá prodlení dodavatelů společnosti SYSTEMOTRONIC, s.r.o.
6.4 Společnost SYSTEMOTRONIC, s.r.o. se dostane do prodlení s dodáním zboží, pokud není zboží odesláno do 14 dnů ode dne, kdy mělo být odesláno a po kvalifikovaně doručené výzvě kupujícího k plnění, kdy kupující souhlasí s tím, že poté, co vyzve prodávajícího k plnění v rámci jeho prodlení, tak má prodávající právo dodat zboží ve lhůtě 14 dnů ode dne kvalifikovaného doručení zprávy kupujícího o prodlení prodávajícího. V případě takovéhoto opožděného dodání ze strany prodávajícího nemá kupující nárok na náhradu škody nebo jiné sankce vzniklé v souvislosti s opožděným dodáním zboží.
6.5 Rozvážka probíhá v pracovních dnech, nejdříve následující den po odeslání zásilky. V případě nepřítomnosti bude adresátovi balíku, tedy kupujícímu, zanecháno oznámení o uložení zásilky, kterou je možno následně vyzvednou na adrese uvedené v oznámení o uložení zásilky, a to za podmínek stanovených společností Česká pošta, s.p. nebo za podmínek stanovených jiným přepravcem.
6.6 Dodací list je součástí zásilky. Dodací list slouží jako záruční list, avšak jen v případě, že je ze strany SYSTEMOTRONIC, s.r.o. záruka poskytnuta. Společnost SYSTEMOTRONIC, s.r.o. v každém jednotlivém obchodním případě určuje v rámci akceptace objednávky ze strany kupujícího záruční dobu. V případě, že při potvrzení objednávky ze strany kupujícího nebude uvedena záruční doba, má se za to, že záruční doba nebyla ze strany SYSTEMOTRONIC, s.r.o. poskytnuta.
6.7 Smluvní strany sjednávají, že nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy je dáno zboží k přepravě pro kupujícího.

Článek 7
Záruka, reklamace

7.1 Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku kupujícím. Na zboží je poskytována záruka 12 měsíců. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při přechodu nebezpečí škody na zboží nebo při převzetí kupujícím podle toho, která skutečnost nastane dříve, nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením, neodbornou či nevhodnou instalací, tedy nepostupováním podle informací nebo podmínek výrobce a/nebo prodejce, neodborným zásahem, mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením.
7.2 Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných vadách.
7.3 K reklamaci je nutné předložit kopii faktury nebo doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
7.4 Při reklamaci zboží zašle kupující poštou nebo osobně doručí řádně zabalené zboží v originálním obalu spolu s protokolem o závadě, ve kterém podrobně popíše vytýkané vady zboží, na adresu prodejce.
7.5 Náklady na dopravu zboží od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující.
7.6 Náklady na dopravu zboží od prodávajícího ke kupujícímu hradí prodávající s výjimkou uvedenou v čl. 7.11 VOP.
7.7 Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 14 pracovních dnů. Kupující souhlasí s tím, že bude o výsledku reklamačního řízení vyrozuměn e-mailem, a to na emailovou adresu uvedenou kupujícím v rámci objednávky zboží, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na jiném způsobu doručení informace o výsledku reklamačního řízení.
7.8 Prodávající při reklamaci vystaví reklamační protokol, a to za cenu 40 EUR. V případě neoprávněné reklamace, tedy reklamace, kdy nedojde ke zjištění oznámené vady nebo nejde o vadu spadající do záruky, je kupující povinen částku 40 EUR prodávajícímu uhradit. Při žádosti kupujícího o vystavení reklamačního protokolu při reklamaci řídících systémů je kupující vždy povinen uhradit částku 40 EUR za vystavení jednoho reklamačního protokolu.
7.9 Oprávněná reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění takové reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
7.10 Nárok na uplatnění záruky zaniká v případech uvedených v čl. 7.1 VOP, a dále v následujících případech:
- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí),
- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,
- zboží bylo poškozeno živly,
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním.
7.11 V případě, že se vada na zboží vyskytne po uplynutí záruční doby, bude zboží odesláno k výrobci, který stanoví cenu za opravu. Vystavení reklamačního protokolu dle čl. 7.8 není součástí ceny za opravu, stejně jako cena za dopravu zboží.

Článek 8
Právní vady a volba práva

8.1 Společnost SYSTEMOTRONIC, s.r.o. nenese žádnou odpovědnost zejména v případě, kdy zákazník při používání výrobků poruší jakákoliv práva týkající se průmyslově - právní ochrany a práva k výrobním postupům. Pokud by jakákoliv třetí osoba v tomto ohledu proti společnosti SYSTEMOTRONIC, s.r.o. podnikla jakékoliv právní kroky - lhostejno z jakéhokoliv právního důvodu - kupující se zavazuje zprostit společnost SYSTEMOTRONIC, s.r.o. jakýchkoliv nároků a poskytnout společnosti SYSTEMOTRONIC, s.r.o. odpovídající záruky, tedy zejména se kupující zavazuje uhradit jakékoliv škody, které v souvislosti s takovýmto uplatnění práv proti společnosti SYSTEMOTRONIC, s.r.o. vzniknou.
8.2 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím jehož nedílnou součástí jsou tyto VOP se řídí výlučně právem České republiky.
8.3 Smluvní strany sjednávají pro případ mezinárodní koupě zboží vyloučení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Smluvní vztah v rámci mezinárodní koupě zboží se na základě dohody stran bude řídit výlučně právem České republiky.

Článek 9
Závěrečná ustanovení

9.1 V případě, že kterékoliv ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo ustanovení kterékoliv samostatné smlouvy bude neplatné, bude nahrazeno ustanovením, které by si strany zvolily, aby dosáhly obchodního výsledku jejich smlouvy, kdyby věděly o neplatnosti zvoleného ustanovení. Platnost zbývajících ustanovení zůstane nezměněna. Totéž bude rovněž platit v případě jakékoliv právní mezery v ustanoveních.
9.2 Tyto VOP jsou účinné ode dne 1.7.2009.